EERSTE CONSULTATIE

Een eerste consulatie bij Tibius-Advocaten kost € 125, BTW inbegrepen.
Tijdens deze consultatie bespreekt u met ons uw juridisch probleem op een ernstige manier en worden de mogelijke oplossingen besproken. Een dergelijke bespreking duurt gemiddeld 1 uur, of zolang het nodig is opdat uw probleem geanalyseerd en uitgeklaard is.
Indien u beslist om uw zaak verder toe te vertrouwen aan Tibius-Advocaten, wordt de aangerekende som als voorschot in rekening gebracht op de totale kostprijs van Uw dossier.

TARIEVEN

Voor de uitvoering van haar opdracht rekent Uw advocaat enerzijds “ kosten “ aan en anderzijds “ erelonen “, waarop sedert begin 2014 ook 21% BTW wordt aangerekend (uitgezonderd bemiddelingen).
Per dossier worden de kosten en uurlonen voorafgaandelijk besproken.
De “kosten” bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten

A.De kantoorkosten :

Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering): € 100,00
Briefwisseling per stuk:€ 10,00 / e-mail: € 5,00 per eenheid
Aangetekende brief per stuk:€ 15,00
Kopie per stuk:€ 0,25
Opvraging rijksregister:€ 7,50
Verplaatsingskosten per km € 0,50

B.   De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure.  Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten.  Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij.  De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

Voor wat betreft de gerechtsdeurwaarderskosten zal de advocaat aan de cliënt de factuur op zijn naam laten opmaken en aan hem ter betaling overmaken.  Voor wat betreft andere kosten zal de advocaat deze voorschieten en verrekenen in zijn factuur aan de cliënt.

De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

C.  De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs.  De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier en die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn. 


Het “ereloon” is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. De wijze van aanrekening van het ereloon wordt met de cliënt afgesproken tijdens de eerste consultatie.

De prestaties worden aangerekend aan een uurtarief dat varieert van € 125 tot € 150/u, meer 21% BTW n.g.v. de aard en complexiteit van het dossier en de advocaat die het dossier behandelt.
Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt bij de opstart van het dossier.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd door middel van provisienota’s die bij de aanvang en tijdens de behandeling worden opgemaakt.
Op geregelde tijdstippen kunnen er overzichten van de reeds geleverde kosten en prestaties worden meegedeeld.
Alle kosten, ereloonstaten en provisienota’s zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na ontvangst.
Bij niet-tijdige betaling zullen kosten worden aangerekend t.b.v. € 10 per rappel.

In het geval van professionele fouten is de aansprakelijkheid van de advocaten van Tibius-Advocaten per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.
Bij betwistingen van kosten-, en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is.

Tarieven