INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN van Mr. Kathleen Van Cauter

1. Algemeen.

Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Op 09.05.2014 traden deze bepaling in werking.

Krachtens deze nieuwe Wet dienen advocaten als dienstverstrekkers aan een aantal nieuwe verplichtingen te voldoen.

Mr. Kathleen Van Cauter houdt er aan haar cliënten deze informatie te verschaffen door middel van huidig document, dat wordt afgegeven ter gelegenheid van de eerste consultatie en ter inzage beschikbaar is in de wachtzaal.

2. Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Kathleen Van Cauter.

Mr. Kathleen Van Cauter is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Dendermonde.

Mr. Kathleen Van Cauter oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA TIBIUS-Advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 80.

Het ondernemingsnummer van BVBA TIBIUS-Advocaten is 0457.312.537

Per e-mail kan u Mr. Kathleen Van Cauter bereiken via
kathleen.vancauter@tibius.com of info@tibius.com

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Kathleen Van Cauter is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

3. Uw advocaat en zijn dienstverlening.

U kan bij Mr. Kathleen Van Cauter terecht voor onder meer volgende diensten:

- Juridisch advies;
- Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;
- Redactie contracten;
- Bemiddeling in familiezaken.

Voor de uitvoering van haar opdracht rekent uw advocaat enerzijds “kosten” aan en anderzijds “erelonen”, waarop 21 % BTW wordt aangerekend.

De “kosten” bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten

A.De kantoorkosten bestaan uit:

Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering):€ 100,00
Briefwisseling per stuk:€ 10,00  / e-mail: € 5,00 per eenheid
Aangetekende brief per stuk:€ 15,00
Kopie per stuk:€ 0,25
Opvraging rijksregister:€ 7,50
Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank):€ 0,50

B.   De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure.  Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten.  Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij.  De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

Voor wat betreft de gerechtsdeurwaarderskosten zal de advocaat aan de cliënt de factuur op zijn naam laten opmaken en aan hem ter betaling overmaken.  Voor wat betreft andere kosten zal de advocaat deze voorschieten aan verrekenen in zijn factuur aan de cliënt.

De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

C.  De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs.  De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier en die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn. 

Het “ereloon” is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. De wijze van aanrekening van het ereloon wordt met de cliënt afgesproken tijdens de eerste consultatie.

De prestaties worden aangerekend aan een uurtarief van € 125 tot € 150, meer 21% BTW,  n.g.v. de aard en complexiteit van het dossier en de ervaring van de advocaat, behoudens andersluidende afspraken met de cliënt.

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen (provisies), berekend in functie van de te verwachten kosten en prestaties.

Bij de beëindiging van de opdracht wordt steeds een gedetailleerde staat van kosten en erelonen opgesteld, waarbij de voorschotten in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning. Per aanmaning wordt een forfaitaire kost van € 10 aangerekend.

De overeenkomst die u met Mr. Kathleen Van Cauter aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is, naar het geval, enkel de rechter van de Ondernemingsrechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, of het Vredegerecht van het Kanton Sint-Niklaas bevoegd.

Elke invordering van een gedeclareerde staat van ereloon en kosten wordt vooraf gegaan door een poging tot minnelijke regeling via oproeping in verzoening voor de Vrederechter te Sint-Niklaas.

4. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u
Mr. Kathleen Van Cauter bereiken :

·via post op het adres: Parklaan 80, 9100 Sint-Niklaas
·via fax op het nummer: 03/778.17.15
·Via e-mail op het adres: kathleen.vancauter@tibius.com of info@tibius.com
·Via telefoon op het nummer: 03/777.61.29

5. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde is Mr. Kathleen Van Cauter onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Dendermonde:

stafmedewerkers:Marie-Christine De Wilde Inge De Wael

e-mail:balie.dendermonde@skynet.be
telefoon:052 21 56 48
fax:052 20 16 31
adres:Gerechtsgebouw - Justitieplein 1 9200 Dendermonde
open:elke werkdag in de voormiddag van 8.30 u tot 12.00 u maandag, dinsdag en donderdag in de namiddag van 13.30 u tot 15.30 u
baliejurist:Eveline Buyse
e-mail:baliejurist.dendermonde@skynet.be
telefoon:052 37 58 38
fax:052 20 16 31
adres:Advocatenhuis - Franz Courtensstraat 1 9200 Dendermonde

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.

Mr. Kathleen Van Cauter maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen.
Om belangenconflicten in deze multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen te voorkomen werden door Mr. Kathleen Van Cauter volgende maatregelen genomen: niet van toepassing.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Kathleen Van Cauter is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Dendermonde van 6 mei 2010

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel: 052 21 56 48